top of page

ALTRES SERVEIS DE NABLA

Altres serveis
Serveis en l'àrea d'Agricultura

 

· Estudis d'alternatives d'abastament d'aigua en regadius.

· Estudis de balanç de nitrogen per a la racionalització de l'us de fertilitzants.

· Estudis de valoració d'impactes sobre l'aqüífer per transformació de secà a regadiu.

· Projectes de seguiment agrometeorològic per a la millora en la gestió de l'explotació.

· Avaluació i búsqueda de recursos locals.

· Projectes de planificació de necessitats hídriques i recursos en la projecció d'explotacions agràries.

· Emplaçament de noves captacions.

· Estratègies de captació i de recursos alternatius.

· Projectes de construcció de noves captacions.

· Avaluació dels límits d'explotació de captacions.

· Estudis de sostenibilitat de captacions.

· Anàlisi de la idoneitat del recurs per als usos requerits.

· Projectes de tractament d'aigües.

· Legalització de pous.

· Tràmits de sol·licitud de concesions d'explotació d'aigües subterrànies.

Agricultura

Zones humides llacs i llacunes

Serveis en l'àrea de zones humides

 

· Suport hidrogeològic en la gestió de zones humides i espais protegits.

· Investigacions de la dinàmica hidrogeològica de zones humides.

· Estudis de estacionalitat.

· Estudis de vulnerabilitat hídrica de zones humides.

· Diagnòstic i seguiments de la qualitat de l'aigua. 

· Projectes de recuperació de zones humides.

· Suport hidrogeològic a projectes d'enginyeria ambiental sobre creació o recuperació de noves zones humides.

Serveis en l'àrea de Cartografia

 

· Suport en la elaboració de mapas hidrogeològics.

· Cartografia de camp.

· Mapes de vulnerabilitat.

· Mapes de recàrrega.

· Mapes temàtics.· 

Cartografia i SIG

Serveis en l'àrea d'Avaluació ambiental

 

· Estudis d'impacte ambiental hidrogeològic.

· Avaluació ambiental.

· Estudis de referència o de blanc ambiental.

· Seguiment ambiental.

· Estudis de referència per a "fracking" o fractura hidràulica.

Evaluació ambiental

Serveis en l'àrea de geotèrmia

 

· Estudis de vaibilitat d'aplicacions geotèrmiques.

· Projectes d'aplicació d'aprofitament geotèrmic de baixa entalpia.

· Suport hidrogeològic a projectes de climatització d'edificis i indústries.

Geotèrmia de baixa entalpia

Projectes.
Seguiment hidrogeològic en una parcel·la agrícola del terme municipal de Fonollosa, en el contexte de la gestió de la fertilització agrària en les comarques de la Catalunya Central

Objectiu:

Determinar quines condicions climàtiques, hidrogeològiques i agronòmiques són les que provoquen incorporacions de nitrats via lixiviació de compostos del nitrogen a través de la recàrrega, identificar els processos que intervenen i quantificar les seves magnituds

 

Treballs Realitzats:

Construcción de l'operatiu de seguiment: Piezòmetres, estació meteorològica, sensors d'humitat, sensors de pressió i conductivitat.

Mostreig i mesures de camp.

Balanç hídric de la parcel·la.

Balanç de Nitrats de la parcel·la.

Model agregat.

 

Estudi hidrogeològic de l'entorn de la Platja Llarga (Vilanova i la Geltrú) en el contexte del Pla Especial Ambiental

Objectiu:

Caracteritzar les principals característiques de la hidrogeologia de la “Platja Llarga” de Vilanova i la Geltrú, en el contexte del Pla Especial Ambiental que ha de permitre fer propostes d'actuació en la definició i configuració del futur espai, tenint en compte que, de reconstruir llacunes litorals, l'origen de les aigües d'aquestes seria la zona superficial de l'aqüífer.

 

Treballs Realitzats:

Recopilació i anàlisi de la bibliografia i dades hidrogeològics.

Investigació dels antics piezòmetres construï a la zona. Assaig de la seva operativitat i construcció de dos nous.

Seguiment hidrogeològic, hidroquímic i piezomètric.

Valoració de la recàrrega i de la vulnerabilitat a la contaminació.

Interpretacions i redacció de la memòria.

 

Realització d'un assaig d'interferència de llarga durada en el piezòmetre 8 Banyoles-1, en els voltants de l'estany de Banyoles

Objectiu:

Resoldre els dubtes sobre la possibilitat d'interferència del funcionament de la surgència del piezòmetre sobre diferents punts de l'entorn, en particular, els piezòmetres del Clot d’Espolla (8 Fontcoberta 1, 2 y 3), i a altres pous d'abastament de la zona, dels municipis de Palol de Revardit i de Cornellà del Terri.

 

Treballs Realitzats:

Instal·lació de sensors de seguiment.

Medició de cabals de surgència per diferents metodologies.

Execució de l'assaig de bombament obrint el piezòmetre surgent.

Interpretació de l'assaig.

Simulació d'escenaris d'interferència.

Seguiment de les aigües subterrànies en les conques de l'Alt Anoia, a on es gestionen parcel·les assessorades per GESFER

Objectiu:

Millorar el coneixement de la distribució dels nitrats en les aigües subterrànies en l'àmbit de l'estudi. Caracteritzar l'evolució de la concentració dels nitrats en el temps. Establir la relació d'aquesta evolució amb els condicionants climàtics i agronòmics, i millorar el coneixement sobre els processos d'incorporació dels nitrats a l'aigua subterrània.

 

Treballs Realitzats:

Delimitació de l'àrea d'estudi i identificació dels punts de mostreig.

Selecció dels punts de seguiment.

Mostreig i control químic “in-situ” periòdic dels punts de seguiment.

Registre i anàlisi dels resultats obtinguts.

Caracterització hidrogeològica i avaluació d'impactes d'un abocament de 1000 m3 diaris a la llera d'un torrent, procedents d'una depuradora situada en Mont-roig del Camp

Objectiu:

Valorar la vulnerabilitat a l'abacament procedent d'una depuradora, i determinar els possibles impactes i afeccions a tercers, i les possibles interaccions amb una zona humida d'interès natural.

 

Treballs Realitzats:

Caracterització Hidrogeològica.

Caracterització hidroquímica de l'abocament.

Valoració de risc ambientals.

Estudi de vulnerabilitat.

Conclusions i propostes d'actuació

 

Treballs de camp de la ‘ZONA 12’ dels fulls hidrogeològiques de Catalunya escala 1:25.000 Palafrugell (79-25) i Calella de Palafrugell (79-26) i treballs de camp de la ‘ZONA 4’ dels fulls hidrogeològiques de Catalunya a escala 1:25.000 Granollers 73-29 i Mollet del Vallès 73-30.

Descripció del problema:

El treball s'emmarca en la cartografia dels fulls hidrogeològics de Catalunya a escala 1:25.000 de Palafrugell (79-25), Calella de Palafrugell (79-26), Granollers 73-29 i Mollet del Vallès 73-30. De l'Institut Geològic de Catalunya.

 

Treballs Realitzats:

Campanya de camp en l'àrea identificada com ‘zona 12’ per a recollir informació relativa a la quantitat i qualitat de l'aigua dels tres aqüífers descrits a la zona.

Revisar al camp i amb el mapa geològic 1:25.000 els límits d'aquests aqüífers.

Identificació al camp d'incongruències amb la cartografia antecedent.

Realització d'un mapa piezomètric i de Conductivitat Elèctrica de l'aigua subterrània.

Inventari de nous punts complementaris de la informació antecedent.

bottom of page