top of page

Hidrogeologia en Enginyeria Civil i obres subterrànies

Serveis en l'àrea d'Enginyeria civil

 

· Estudis d'impacte hidrogeològic en obra civil subterrània i redacció de mesures correctores en les fases prèvies d'obra.

· Estudis d'interferència d'obres lineals amb el flux subterrani i propostes de "by-pass"

· Estudis d'abatiment de nivells (dewatering).

· Estrategies de drenatge. Optimització del sistema de drenatge per a abatiment de nivells.

· Càlcul d'assentaments atribuïbles a l'abatimento de nivells. 

· Hidrogeologia de túnels. 

· Càlcul de cabals de drenatge en túnels i sistemes de túnels.

· Models hidrogeològics.

· Seguiments hidrogeològics d'obra i assessoria permanent.

· Diagnòstic i determinació d'impactes permanents i transitoris d'obra.

· Peritatge de captacions i serveis afectats per obra.

· Disseny de xarxes de control hidrogeològic.

Hidrogeologia en enginyeria civil
Projectes d'enginyeria civil
Estudi hidrogeològic complementari de l'estudi socioambiental d'alternatives. Nova carretera C-37 de Vic a Olot. Variant de Les Preses. Tram: La Vall d’en Bas – Les Preses.

Objectiu:

L'estudi de diferents alternatives constructives de la C-37 a l'alçada de la Vall d’en Bas, requereix la confirmació amb estudis hidrogeològics de detall de la seva viabilitat constructiva des del punt de vista hidrogeològic i de la valoració d'impactes associats, per la qual cosa aquests són els objectius principals del projecte.

 

Treballs Realitzats:

Revisió d'antecedents, inventaris i estudi del marc hidrogeològic.

Model hidrogeològic transitori de l'alternativa constructiva proposada.

Valoració d'impactes d'obra acabada i valoració d'impactes transitoris d'obra segons l'esquema constructiu previst i el pla d'obra.

Valoració de les relacions aqüífer-riu.

Estudi d'Impacte Hidrogeològic del túnel de Induspe corresponent al traçat de la líni de l'AVE Bilbao-Vitoria-San Sebastián.

Objectiu:

Quantificar l'afectació, causat per el drenatge ocasionat per el pas del túnel, al nivell piezomètric, i en consequència dels manantials, cursos d'aigua i captacions situats en superfície.

 

Treballs Realitzats:

Realització d'un control hidrogeològic composat per 3 sistemes de seguiment:

Registre de les surgències observades en el túnel i contabilització del cabal de sortida.

Registre de l'evolució piezomètrica a través d'una xarxa de control ubicada al llarg del traçat.

Registre de l'evolució del cabal de manantials i captacions.

Realització d'un assaig de bombament a la zona amb el objectiu de obtenir els paràmetres hidràulics característics.

Elaboració d'un model matemàtic esquemàtic amb dos objectius:

Reproduir el flux subterrani i els efectes constructius de les obres.

Establir diferents escenaris en base a possibles recomanacions per a la reducció de l'impacte.

Valoració d'impactes hidrogeològics i predimensionat de mesures correctores en el projecte de soterrament de les vies de FEVE a Langreo i urbanització dels terrenys alliberats.

Objectiu:

Amb motiu del projecte de soterrament de las vies de F.E.V.E al seu pas per Langreo, surgeix la necessitat de coneixer la interacció del nou túnel amb l'aqüífer al·luvial del riu Nalón per on està previst que aquest passi. L'objectiu de l'estudi és determinar quins impactes hidrogeològics poden derivar-se de la construcció del túnel i predimensionar les mesures correctores del flux d'aigua subterrània en cas de que aquest es vegi sensiblement modificat.

 

Treballs Realitzats:

Revisió d'antecedents i del context hidrogeològic.

Model numèric.

Valoració d'impactes del traçat en el flux subterrani.

Valoració de mesures correctores.

Model numèric de flux d'aigua subterrània dels aqüífers al·luvials de Girona

Objectiu:

Crear un model numèric que doni respostes sobre els impactes d'obra acabada dels traçats previstos en l'estudi informatiu, i valorar les opcions constructives per a minimitzar aquests impactes.

Disseny i solució constructiva dels elements de by-pass.

 

Treballs Realitzats:

Construcció i calibració del model numèric.

Assaigs de bombament i definició de xarxes de control.

Avaluació de l'impacte hidrogeològic del projecte de construcció del T.A.V. Barcelona-Frontera Francesa al seu pas per Girona. (Solució Base i Solució By-Pass)

Anàlisi de les pantalles projectades.

Simulació de la proposta de mesures correctores a l'impacte produït per les pantalles del projecte.

Seguiment i control de l'impacte hidrogeològic en fase d'obra del tram soterrat de la variant de la carretera N-340 al seu pas per Mont-Ras (Girona).

Descripció del problema:

La construcció entre pantalles d'un tram soterrat a Mont-Ras presenta la necessitat de dissenyar el millor sistema de “by-pass” de l'aigua subterrània per a garantitzar el menor impacte sobre el flux. També es fa necessari realitzar un seguiment d'obra i posterior a l'obra per a identificar i calibrar impactes a pous de l'àrea de influència.

 

Treballs Realitzats:

Realització de models numèrics transitoris i multicapa que evaluen diferents opcions constructives dels sistemes de drenatge d'obra i dels sistemes de “by-pass”.

→ Model Transitori by pass.

Realització d'assaigs de bombament previs per a la valoració de paràmetres hidràulics característics.

Propostes constructives dels sistemes de “by-pass”

Seguiment de nivells i testificació dels impactes transitoris i permanents ocasionats per l'obra.

 

Estudio hidrogeológico del entorno de la futura Línea 3 del metro de Barcelona. (Tramo constructivo Canyelles Trinitat Nova)

Objectiu:

Aportar dades hidrogeològiques que serveixin de base i de soport per a contextualitzar des del punt de vista hidrogeològic les obres d'ampliació de la Línea 3 del Metro de Barcelona, en el tram de Canyelles a Trinitat Nova.

 

Treballs Realitzats:

Definició de la situació piezomètrica i la seva evolució.

Disseny i supervisió de la realització de tres assaigs de bombament a la zona.

Avaluació de la recàrrega de la zona d'influència del túnel.

Avaluació de l'homogeneïtat química de les aigües subterrànies de la zona.

Estimació dels cabals d'entrada al túnel durant la perforació i amb l'obra acabada.

Càlcul i disseny alternatiu dels drens del projecte de canalització del riu llobregat des del pont de Mercabarna fins al mar, com a mesura correctora d'impacte ambiental.

Objectiu:

Respondre a la necessitat d'evitar els ascensos piezomètrics que es produeixen amb posterioritat a l'abandonament de la llera antiga del riu Llobregat a la seva desembocadura, i les seves possibles implicacions negatives sobre el territori.

 

Treballs Realitzats:

Modelizació del cabal de drenatge necessari.

Dimensionat del diàmetre i tipologia de drens horitzontals.

Determinació dels traçats i detalls constructius dels drens.

Millora de les Rodalies de Gijón. Prolongació del nou túnel fins Cabueñes, Asturias.

Objectiu:

Valoració d'impactes i proposta de mesures correctores per a la solució 2A de l'Estudi Informatiu.

 

Treballs Realitzats:

Revisió d'antecedents i establiment del marc hidrogeològic.

Campanya de camp, proposta d'assaigs i de xarxes de control.

Valoració d'impactes amb un model numèric sintètic.

Proposta de mesures correctores.

 

Estudi hidrogeològic i modelació numèrica per a la valoració d'afeccions al flux subterrani causades per les obres d'una nova línia ferroviària al seu pas per Torrejón de Ardoz (Madrid).

Descripció del problema:

La construcció entre pantalles del ferrocarril a Torrejón de Ardoz, comporta l'obstaculització del flux subterrani, de manera que es fa necessària la valoració d'impactes i la proposta de solucions amb mesures correctores.

 

Treballs Realitzats:

Recopilació d'antecedents i síntesi hidrogeològica.

Realització sintètica d'un model numèric estacionari que avalua l'impacte de l'efecte barrera del traçat.

Valoració de les possibles solucions de “by-pass”.

Simulacions numèriques per a avaluar les mesures de “by-pass” proposades.

Valoració d'afeccions directes a pous de l'obra de construcció dels FFGG a Terrassa i Sabadell. Visites d'avaluació i peritatge de reposició de pous.

Objectiu:

Assessoria tècnica per a la identificació de pous susceptibles de ser afectats per el desenvolupament de les obres d'execució del túnel dels Ferrocarrils de la Generalitat en el tram en construcció de Terrassa i de Sabadell..

 

Treballs Realitzats:

Identificació de les característiques constructives dels pous d'inventari i reompliment de la fitxa corresponent.

Valoració de la possibilitat d'interferència amb la zona d'influència del túnel.

Determinació de la necessitat del seu segellat.

Valoració de l'import de reposició del pou.

Estudi hidrogeològic per al disseny del dispositiu d'abatiment dels túnels urbans i Estació de Girona, en la L.A.V. Madrid-Barcelona-Girona-Frontera Francesa

Descripció del problema:

La construcció entre pantalles del pou d'introducció de la tuneladora i l'estació de l'AVE de Girona requereix del dimensionat d'uns sistemes de pous i “sagnadores” que permetin el drenatge d'obra, minimitzant els efectes a l'exterior de l'obra.

 

Treballs Realitzats:

Realització de models numèrics transitoris i multicapa que avaluïn diferents opcions constructives dels sistemes de drenatge d'obra:

→ Model transitori del pou d'introducció.

→ Model transitori de l'estació de Girona.

Realització d'assaigs de bombament previs per a la valoració de paràmetres hidràulics característics.

Propostes constructives dels sistemes de pous i sagnadores i dels piezòmetres de control.

Realització de probes de “stress” per a validar els sistemes projectats.

Seguiment de nivells i assessoria contínua del projecte durant l'execució d'abatiments.

 

Valoració hidrogeològica del “Projecte de Construcció de Plataforma. Nou accés d'Alta Velocitat de Levante. Tram: Accesos a Alacant, Fase II”

Objectiu:

Avaluar el funcionament general i els condicionants geològics i hidrogeològics dels aqüífers que seran afectats per les obres subterrànies de la Línia d'Alta Velocidad a Alacant, en concret, en el darrer kilòmetre fins l'estació terminal d'Alacant. S'estableixen qualitativament els impactes associats a aquesta obra en referència al medi hidrogeològic i es proposan mesures correctores i solucions.

 

Treballs Realitzats:

Recopilació d'antecedents i revisió bibliogràfica.

Campanya de camp: inventari, piezometria i assaigs “slug”.

Valoració qualitativa d'impactes i proposta de mesures correctores.

Estudi preliminar de les implicacions hidrogeològiques del soterrament d'un tram de la nova carretera Vic-Olot, (tram Vall d’en Bas-Olot) a la formació al·luvial del Fluvià.

Objectiu:

Valoració de la viabilitat des del punt de vista hidrogeològic de les propostes de soterrament de la carretera C-37 a la Vall d’en Bas

 

Treballs Realitzats:

Recopilació de dades històriques i d'antecedents bibliogràfics.

Valoració qualitativa de la interacció del traçat amb el medi hidrogeològic.

Valoració de les diferents opcions constructives.

Proposta d'estudis futurs.

Línia d'Alta Velocitat Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tram: Mollet del Vallés-La Roca del Vallés. Estudi hidrogeològic.

Objectiu:

Avaluar el funcionament i els condicionants hidrològics, geològics i hidrogeològics dels aqüífers que seran afectats per les obres subterrànies de la Línia d'Alta Velocitat (L.A.V.). S'estableixen i avaluen tots els impactes associats a aquesta obra en referència al medi hidrogeològic i es proposen mesures correctores i solucions.

 

Treballs Realitzats:

Anàlisi de les pantalles projectades.

Simulacions numèriques per a determinar les característiques generals dels elements drenants (tipologia, permeabilitat, ubicació i longitud en cas de pantalles).

Càlcul i determinació d'altres paràmetres constructius (profunditat, tipus de connexió entre ambdòs costats de les pantalles, etc).

Definició de l'esquema constructiu.

bottom of page