top of page

Contaminació del sòl i de l'aigua subterrània

Serveis en l'àrea de contaminació

 

· Acompanyament d'empreses en el seguiment i execució d'expedients de contaminació del sòl.

Projectes d'avaluació preliminar i detallada a emplaçaments amb indicis de contaminació, en referència al RD 9/2005.

. Avaluació Quantitativa de Riscs segon les directrius del RD 9/2005.

. Projectes i plans de recuperació de sòls contaminats.

. Seguiment i monitorització de sòls i de l'execució de la recuperació.

. Estudis de caracterització, seguiment i remediació d'episodis de contaminació puntual.

· Estudis de contaminacions per vessaments de contaminants industrials.

· Control i estudis d'abocadors i depòsits de residus.

· Estudis de contaminació per nitrats i plaguicides.

· Estudis de contaminacions per hidrocarburs, metalls i compostos halogenats.

· Estudis de contaminacions biològiques i farmacològiques.

· Assaigs de bombament i de traçadors.

· Models d'avaluació d'Atenuació Natural.

· Estudis de biorremediació.

· Projectes de restauració de la qualitat del sòl i de l'aigua subterrània.

· Seguiments d'episodis de contaminació i dels processos de remediació.

· Descontaminació i recuperació de sòls contaminats.

· Declaració de sòl contaminat segons l'annex XI de la llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

· Informe preliminar de situació del sòl (IPS) per a Activitats potencialment Contaminants (APC).

· Diagnòstic de l'estat del sòl per a operacions de compra-venda de propietats i sòls. (Due Diligence)

· Avaluació de Risc ambiental.

Contaminació del sòl
Projectes sobre contaminació
Assistència tècnica per a la gestió de la contaminació del sòl en Catalunya els anys 2014 i 2015

Objectiu:

Assistència tècnica a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) en la gestió d'expedients de contaminació del sòl.

 

Treballs Realitzats:

Realització de 95 informes tècnics referents a expedients de contaminació del sòl.

Proposta d'actuacions i requeriments a realitzar per part de l'ARC en base a la legislació vigent.

Avaluació i execució d'Anàlisis Quantitatius de Risc (ACR).

Estudi hidrogeològic de la contaminació per VOC’s (Volàtils Orgànics Clorats) en els termes municipals de Constantí i Reus.

Objectiu:

Profunditzar en el coneixement de la contaminació detectada en el subsòl de l'entorn del polígon Industrial de Constantí i de l'Aeroport de Reus, la identificació de l'origen de la mateixa i la proposta de actuacions orientades a la millora del coneixement de la situació de l'aqüífer contaminad i a la seva recuperació.

 

Treballs Realitzats:

Recopilació i valoració d'antecedents.

Estudi de caracterització hidrogeològica i hidroquímica.

Investigació de rutes possibles de contaminació.

Mostreig i anàlisi de la contaminació per VOC’s.

Propostes per al control i seguiment de l'episodi.

 

 

Caracterització hidrogeològica i avaluació d'impacte d'un abocament de 109 m3 diaris d'aigua residual depurada al Barranc de Carbonils a La Sènia.

Objectiu:

Valorar la vulnerabilitat i determinar els possibles impactes i afeccions a tercers de l'abocament previst del Polígon Industrial de la carretera de la Galera.

 

Traballs Realitzats:

Delimitació de l'àrea d'estudi i consideració dels aqüífers implicats

Caracterització hidrogeològica.

Càlculs i determinacions per a l'avaluació del risc ambiental.

Conclusions i propostes d'actuació.

Caracterització hidrogeològica i avaluació d'impactes d'un abocament de 1000 m3 diaris a la llera d'un torrent, procedents d'una depuradora situada a Mont-roig del Camp

Objectiu:

Valorar la vulnerabilitat a l'abocament procedent d'una depuradora, i determinar els possibles impactes i afeccions a tercers, i les possibles interaccions amb una zona humida d'interès natural.

 

Treballs Realitzats:

Caracterització Hidrogeològica.

Caracterització hidroquímica de l'abocament.

Valoració de risc ambiental.

Estudi de vulnerabilitat.

Conclusions i propostes d'actuació

 

Valoració geològica i hidrogeològica per a l'eliminació de les salmorres de la planta potabilitzadora d'ATLL a Abrera, mitjançant Pous d'Injecció Profunda

Objectiu:

Recopilació del coneixement existent dels aqüífers propers a la potabilitzadora d'Abrera per a aportar criteris hidrogeològics que ajudin a la presa de decisions, en referència a la possibilitat de injectar un cabal important de rebuig salí procedent dels processos de potabilització en algun d'aquests aqüífers.

 

Treballs Realitzats:

Delimitació de l'àrea d'estudi i consideració dels aqüífers implicats.

Definició de criteris de selecció d'hipotètics receptors de salmorres.

Avaluació preliminar de 21 aqüfers dintre de l'àrea d'estudi.

Conclusions i propostes d'actuació

 

bottom of page