top of page

Cicle integral de l'aigua

Serveis del Cicle integral de l'aigua

 

· Avaluació i gestió de recursos hídrics subterranis.

· Estudis de recàrrega e hidrometeorològics.

· Estudis d'abastament.

· Redacció de plans de gestió i plans directors.

· Estudis hidrogeològics territorials i locals

· Soport de camp per a la realització de campanyes de mostreig i assaigs de bombament. 

· Models hidrogeològics territorials i locals.

· Estudis de contaminació d'aqüífers.

· Valoracions d'impacte hidrogeològic per abocaments a llera.

· Definició de perímetres de protecció de captacions.
· Disseny de xarxes de control hidrogeològic.

· Estudis d'incorporació de nitrats a l'aigua subterrània.

· Redacció de guies metodològiques i de procediments.

· Elaboració d'aplicatius informàtics per a optimitzar, agilitzar i automatitzar procediments tècnics de l'administració.

· Estudis de càlcul de recàrrega amb eines SIG. 

· Tramitació de concesions d'aigua.

· Autorització d'abocaments a Domini Públic Hidràulic.

· Legalització de pous.

· Declaracions i tràmits amb l'administració de l'aigua.

· Declaracions i tràmits amb l'administració de residus.

· Constitució de comunitats d'usuaris.

Cicle integral de l'aigua
Projectes del Cicle integral de l'aigua
PROGRAMA D'ACTUALITZACIÓ DELS AQÜÍFERS EN MEDIS DE BAIXA PERMEABILITAT

Objectiu:

En el context de les exigències de la Directiva Marc de l'Aigua (DMA), es debien definir els criteris, la metodologia de treball i els estudis de base per al desenvolupament del programa d'actualització dels aqüífers en medis de baixa permeabilitat, inscrit en el Programa: Eficiència en la Utilització i Millora de la qualitat de les Masses d'Aigua Subterrània.

 

Treballs Realitzats:

Revisió del concepte de “Medis de Baixa Permeabilitat”.

Revisió documental específica de medis de baixa permeabilitat i de referència a Catalunya.

Realització del mapa de Baixa Permeabilitat i identificació dels àmbits.

Establiment d'un pla d'actuació i de les mesures per a una explotació sostenible.

Geodatabase que recopila sintètica i ràpidament  tot el referent als Aqüífers en medis de baixa permeabilitat

 

 

PLA DIRECTOR D'USOS DE L'AQÜÍFER DEL CARME-CAPELLADES

Objectiu:

Donar resposta als problemes de sobreexplotació que l'aqüífer del Carme Capellades ha patit, ordenant els usos i disposant mesures amb les que es pugui asolir el bon estat de la massa d'aigua subterrània i de les masses superficials que dependen d'ell.

 

Treballs Realitzats:

Revisió d'antecedents i del model conceptual de funcionament del aqüífer.

Revisió i recalibració del model numèric hidrogeològic transitori i multicapa.

Valoració d'escenaris de gestió.

Revisió del rol futur de l'Aqüífer, definició de mesures del PDU i establiment de nivells d'Alerta.

 

Estimació de la Recàrrega per infiltració directa d'aigua de pluja i retorns de reg a la Massa 18 (Maresme).

Objectiu:

Calcular la recàrrega que té lloc a la massa 18 (ACA, 2005) per infiltració directa de pluja i per retorns de reg. Els càlculs estan orientats a definir tant la distribució espacial de la recàrrega com les variacions estacionals i interanuals

 

Treballs Realitzats:

Realització de mapes bàsics amb metodologia SIG.

Càlculs d'escorrentiu i de balanç d'aigua al sòl, en funció de les combinacions resultants del solapament de mapes bàsics.

Realització de mapes de recàrrega anuals.

Tractament estadístic dels resultats obtinguts i realització d'un mapa de recàrrega promig.

bottom of page