top of page

Models numèrics

Serveis en l'àrea de
modelització hidrogeològica

 

· Models transitoris i estacionaris de flux i transport.

· Modelització 3D i multicapa.

· Models de transport de calor.

· Models de transport reactiu.

· Models hidrogeològics per a la millora del coneixement i la gestió de conques hidrogràfiques i aqüífers.

· Models per a la resolució d'assaigs de bombament complexes.

· Models per a la resolució de problemes d'impacte en obra civil.

· Models per a la resolució de sistemes d'abatiment de nivells en obra civil.

· Models per a l'avaluació de contaminacions.

Modelització hidrogeològica
Projectes de Modelització
Modelo Sintético Para la valoración de escenarios de drenaje del acuífero del polígono industrial “LES FALLULLES”, en el municipio de Sant Vicenç dels Horts

Objetivo:

Crear una herramienta numérica para evaluar las necesidades de infraestructuras para el drenaje del subsuelo del polígono industrial "Les Fallulles".

 

Trabajos Realizados:

Construcción del modelo numérico

Evaluación de diferentes escenarios de drenaje con diferentes localizaciones y número de pozos.

 

Resultados:

El modelo permite identificar el número idoneo de pozos para realizar el drenaje de forma eficiente y segura.

Se proponen soluciones de drenaje a partir de los resultados del modelo.

Assaig de bombament i interferència als pous de Salt (Girona) d'Aigües de Girona, i anàlisi de la viabilitat de l'explotació en el contexte del pla de contingència de l'ACA

Descripció del problema:

La posada en marxa dels pous d'Aigües de Girona, situats a l'aqüífer plio-quaternari del pla de Girona, en el municipi de Salt, tenen efectes a distàncies quilomètriques, per la qual cosa s'estudia la sensibilitat de l'aqüífer al  seu funcionament, els paràmetres hidràulics i la sostenibilitat del bombament.

 

Treballs Realitzats:

Realització de simulacions del bombament amb el model de gestió de l'aqüífer realitzat per Nabla per a l'ACA.

Planificació de l'assaig, selecció de punts de control i monitorització de tendències prèvies amb sensors automàtics.

Execució de l'assaig i controls de la monitorització.

Anàlisi de resultats i propostes de gestió de l'explotació dels pous.

Elaboració d'un model numèric de flux d'aigua subterrània del plio-quaternari del pla de Girona

Objectiu:

Avaluar els recursos renovables del Plio-quaternari de la comarca de La Selva a la zona del pla de Girona, mitjançant l'elaboració d'un model numèric de flux transitori.

 

Treballs Realitzats:

Revisió d'antecedents, i adaptació del model 2D.

Model hidrogeològic transitori i multicapa.

Calibració del modelo amb un assaig de bombament.

Valoració d'escenaris de gestió.

Valoració de les relacions aqüífer-riu.

Valoració d'impactes hidrogeològics i predimensionat de mesures correctores en el projecte de soterrament de las vies de FEVE a Langreo i urbanització dels terrenys alliberats.

Objectiu:

Amb motiu del projecte de soterrament de las vies de F.E.V.E al seu pas per Langreo, surgeix la necessitat de coneier la interacció del nou túnel amb l'aqüífer al·luvial del riu Nalón per on està previst que aquest passi. L'objectiu del present estudi és determinar quins impactes hidrogeològics poden derivar-se de la construcció del túnel i predimensionar les mesures correctores del flux d'aigua subterrània en cas que aquest es vegi sensiblement modificat.

 

Treballs Realitzats:

Revisió d'antecedents i del contexte hidrogeològic.

Model numèric.

Valoració d'impactes del traçat en el flux subterrani.

Valoració de mesures correctores.

Model numèric de flux d'aigua subterrània dels aqüífers al·luvials de Girona

Objectiu:

Crear un model numèric que doni respostes sobre els impactes d'obra acabada dels traçats prevists a l'estudi informatiu, i valorar les opcions constructives per a minimitzar aquests impactes.

Disseny i solució constructiva dels elements de by-pass.

 

Treballs Realitzats:

Construcció i calibració del model numèric.

Assaig de bombament i definició de xarxes de control.

Avaluació de l'impacte hidrogeològic del projecte de construcció del T.A.V. Barcelona-Frontera Francesa al seu pas per Girona. (Solució Base i Solució By-Pass)

Anàlisi de les pantalles projectades.

Simulació de la proposta de mesures correctores a l'impacte produït per les pantalles del projecte.

Seguiment i control de l'impacte hidrogeològic en fase d'obra del tram soterrat de la variant de la carretera N-340 al seu pas per Mont-Ras (Girona).

Descripció del problema:

La construcció entre pantalles d'un tram soterrat a Mont-Ras presenta la necessitat de dissenyar el millor sistema de “by-pass” de l'aigua subterrània per a garantitzar el menor impacte sobre el flux. També es fa necessari realitzar un seguiment d'obra i posterior a l'obra per a identificar i calibrar impactes a pous de l'àrea de influència.

 

Treballs Realitzats:

Realització de models numèrics transitoris i multicapa que avaluen diferents opcions constructives dels sistemes de drenatge d'obra i dels sistemes de “by-pass”.

→ Model Transitori by pass.

Realització d'assaigs de bombament previs per a la valoració de paràmetres hidràulics característics.

Propostes constructives dels sistemes de “by-pass”

Seguiment de nivells i testificació dels impactes transitoris i permanents ocasionats per l'obra.

 

Estudi hidrogeològic de l'entorn de la futura Línia 3 del metro de Barcelona. (Tram constructiu Canyelles Trinitat Nova)

Objectiu:

Aportar dades hidrogeològics que serveixin de base i de soport per a contextualitzar des del punt de vista hidrogeològic les obres d'ampliació de la Línia 3 del Metro de Barcelona, en el tram de Canyelles a Trinitat Nova.

 

Treballs Realitzats:

Definició de la situació piezomètrica i la seva evolució.

Disseny i supervisió de la realització de tres assaig de bombament a la zona.

Avaluació de la recàrrega de la zona d'influència del túnel.

Avaluació de la homogeneitat química de les aigües subterrànies de la zona.

Estimació dels cabals d'entrada al túnel durant la perforació i amb l'obra acabada.

Càlcul i disseny alternatiu dels drens del projecte de canalització del riu llobregat des del pont de Mercabarna fins al mar, com a mesura correctora d'impacte ambiental.

Objectiu:

Respondre a la necessitat d'evitar els ascensos piezomètrics que es produeixen amb posterioritat a l'abandonament de la llera antiga del riu Llobregat a la seva desembocadura, i les seves possibles implicacions negatives sobre el territori.

 

Treballs Realitzats:

Modelització del cabal de drenatge necessari.

Dimensionat del diàmetre i tipologia de drens hortizontals.

Determinació dels traçats i detalls constructius dels drens.

Elaboració d'un model numèric del flux d'aigua subterrània dels aqüífers del Baix Penedès (Sorres de Santa Oliva i Calcarenites del Penedès)

Objectiu:

Crear una eina numèrica per a comprendre millor el funcionament hidràulic del denominat aqüífer de les Sorres de Santa Oliva i els seus contorns, format pròpiament por les sorres de Santa Oliva i les calcarenites del Penedès. El model numèric integra les dades obtingudes en dos treballs anteriors de caracterització de l'Agència.

 

Treballs Realitzats:

Revisió del model conceptual de la zona i redefinició de la distribució de capes i de les relacions entre elles.

 

Resultats:

Un model robust, capaç de reproduir els nivell piezomètrics mesurats, i que dona resposta a moltes de les preguntes plantejades inicialment i a algunes que han anat surgint durant el procés.

Una eina aplicable a la determinació de directrius de gestió dels aqüífers de la zona en el marc de la gestió conjunta amb l'aportació de xarxes externes d'aigües superficials i amb la reutilització.

Millora de les Rodalies de Gijón. Prolongació del nou túnel fins Cabueñes, Asturias.

Objectiu:

Valoració d'impactes i propostes de mesures correctores per a la solució 2A de l'Estudi Informatiu.

 

Treballs Realitzats:

Revisió d'antecedents i establiment del marc hidrogeològic.

Campanya de camp, proposta d'assaigs i de xarxes de control.

Valoració d'impactes amb un model numèric sintètic.

Proposta de mesures correctores.

 

Estudi hidrogeològic per al disseny del dispositiu d'abatiment dels túnels urbans i Estació de Girona, a la L.A.V. Madrid-Barcelona-Girona-Frontera Francesa

Descripció del problema:

La construcció entre pantalles del pou de introducció de la tuneladora i l'estació de l'AVE de Girona requereix del dimensionat d'uns sistemes de pous i “sagnadores” que permetin el drenatge d'obra, minimitzant els efectes a l'exterior de l'obra.

 

Treballs Realitzats:

Realització de models numèrics transitoris i multicapa que avaluïn diferents opcions constructives dels sistemes de drenatge d'obra:

→ Model Transitori del pou d'introducció.

→ Model Transitori de l'estació de Girona.

Realització d'assaigs de bombament previs per a la valoració de paràmetres hidràulics característics.

Propostes constructives dels sistemes de pous i sagnadores i dels piezòmetres de control.

Realització de probes de “stress” per a validar els sistemes projectats.

Seguiment de nivells i assessoria continua del projecte durant l'execució d'abatiments.

 

Estudi d'Impacte Hidrogeològic del túnel de Induspe corresponent al traçat de la línia de l'AVE Bilbao-Vitoria-San Sebastián.

Objectiu:

Quantificar l'afectació causada pel drenatge ocasionat per el pas del túnel, al nivell piezomètric, i en conseqüència dels manantials, cursos d'aigua i captacions situades en superfície.

 

Treballs Realitzats:

Realització d'un control hidrogeològic compossat per 3 sistemes de seguiment :

Registre de les surgències observades al túnel i contabilització del cabal de sortida.

Registre de l'evolució piezomètrica a través d'una xarxa de control ubicada al llarg del traçat.

Registre de l'evolució del cabal de manantials i captacions.

Realització d'un assaig de bombament a la zona amb l'objectiu d'obtenir els paràmetres hidràulics característics.

Elaboració d'un model matemàtic esquemàtic amb dos objectius:

Reproduir el flux subterrani i els efectes constructius de les obras.

Establir diferents escenaris en base a possibles recomanacions per a la reducció de l'impacte.

Línia d'Alta Velocitat Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tram: Mollet del Vallés-La Roca del Vallés. Estudi hidrogeològic.

Objectiu:

Avaluar el funcionament i els condicionants hidrològics, geològics i hidrogeològics dels aqüífers que seran afectats per les obres subterrànies de la Línia d'Alta Velocitat (en endavant L.A.V.). S'estableixen i avaluen tots els impactes associats a aquesta obra en referència al medi hidrogeològic i es proposen mesures correctores i solucions.

 

Treballs Realitzats:

Anàlisis de les pantalles projectades.

Simulacions numèriques per a determinar les característiques generals dels elements drenants (tipologia, permeabilitat, ubicació i longitud en cas de pantalles).

Càlcul i determinació d'altres paràmetres constructius (profunditat, tipus de connexió entre ambdòs costats de les pantalles, etc).

Definició de l'esquema constructiu.

Estudi hidrogeològic complementari de l'estudi socioambiental d'alternatives. Nova carretera C-37 de Vic a Olot. Variant de Les Preses. Tram: La Vall d’en Bas – Les Preses.

Objectiu:

L'estudi de diferents alternatives constructives de la C-37 a la alçada de la Vall d’en Bas, requereix la confirmació amb estudis hidrogeològics de detall de la seva viabilitat constructiva des del punt de vista hidrogeològic i de la valoració d'impactes associats, per la qual cosa aquests són els objetius principals del projecte.

 

Treballs Realitzats:

Revisió d'antecedents, inventaris i estudi del marc hidrogeològic.

Model hidrogeològic transitori de l'alternativa constructiva proposada.

Valoració d'impactes d'obra acabada i valoració d'impactes transitoris d'obra segons l'esquema constructiu previst i el pla d'obra.

Valoració de les relacions aqüífer-riu.

Estudi hidrogeològic i modelació numèrica per a la valoració d'afeccions al flux subterrani causades per les obres d'una nova línia ferroviària al seu pas per Torrejón de Ardoz (Madrid).

Descripció del problema:

La construcció entre pantalles del ferrocarril a Torrejón de Ardoz, comporta l'obstaculització del flux subterrani, de manera que es fa necessària la valoració d'impactes i la proposta de solucions amb mesures correctores.

 

Treballs Realitzats:

Recopilació d'antecedents i síntesi hidrogeològica.

Realització sintètica d'un model numèric estacionari que avalua l'impacte de l'efecte barrera del traçat.

Valoració de les possibles solucions de “by-pass”.

Simulacions numèriques per a avaluar les mesures de “by-pass” proposades.

bottom of page