top of page
Serveis

ELS NOSTRES SERVEIS

Contaminació del Sòl

Som competents en la realització d'estudis de contaminació del sòl, de les aigües subterrànies, en la realització de projectes de remediació i en la realitzaciñó d'avaluacions de risc. Realitzem diagnòstics de situació del sòl  en els processos d'implantació d'activitats i en la  compra-venda de terrenys.

Cicle integral de l'aigua

Treballem per a l'administració de l'aigua en tot el referent al cicle integral de l'aigua, realitzant estudis hidrogeològics, plans de gestió, plans directors, etc... Oferint recolzament per a la realtizació de treballs de camp i aportant eines metodològiques solvents i innovadores. 

Hidrogeologia en Enginyeria Civil

Tenim una àmplia experiència en hidrogeologia d'obra civil subterrània, acumulada en grans obres espanyoles, com l'estació de l'AVE a Girona, Montmeló o Alacant, així com altres trams subterranis, ferroviaris o de carreteres, i en obres hidràuliques emblemàtiques com el desviament del riu Llobregat.

Modelització hidrogeològica

Construïm models matemàtics per a la resolució de problemes hidrogelògics de qualsevol tipus, com models de gestió de conca, models d'abatiment de nivells per a obra o mineria o models de transport de contaminants.

Captacions i abastament

Realitzem estudis d'avaluació de recursos i projectes d'emplaçament i construcció de noves captacions.

Avaluem el límit d'explotació i sostenibilitat de cabals de pous mitjançant aforaments i assaigs de bombament, i l'afecció entre captacions amb assaigs d'interferència.  

Agricultura

Treballem amb l'administració agrària valorant balanços de nitrat, impactes de transformacions territorials a regadiu, etc... També recolzem a corporacions privades a localitzar nous recursos d'aigua subterrània i a planificar una gestió eficient dels recursos.

Zones humides

Donem soport tècnic a la gestió d'humedals, realitzant investigacions, estudis i seguiments de qualitat de l'aigua i de la dinàmica hidrogeològica que ho condiciona.

Participem en projectes d'enginyeria ambiental que contemplen la creació de nous humedals amb aflorament d'aigües subterrànies.

Cartografia i SIG

Participem en la elaboració dels mapes hidrogeològics a escala 1:25000 que realitza l'Institut Geològic de Cataluña, i realitzem tambié altres mapes temàtics amb base SIG, com mapes de vulnerabilitat a la contaminació o mapes de recàrrega. 

Avaluació ambiental

Realitzem aportacions a estudis d'impacte ambiental i d'evaluació ambiental en aquells casos en general en els que l'aigua subterrània és un factor ambiental a tenir en compte.

 

Energies renovables (Geotèrmia)

Realitzem estudis per a l'aprofitament energètic intensiu de l'energia Geotèrmica de baixa i molt baixa entalpia, avaluant la viabilitat i la sostenibilitat dels disenys proposats.

bottom of page