Serveis

ELS NOSTRES SERVEIS

Contaminació del Sòl

Som competents en la realització d'estudis de contaminació del sòl, de les aigües subterrànies, en la realització de projectes de remediació i en la realitzaciñó d'avaluacions de risc. Realitzem diagnòstics de situació del sòl  en els processos d'implantació d'activitats i en la  compra-venda de terrenys.

Cicle integral de l'aigua

Treballem per a l'administració de l'aigua en tot el referent al cicle integral de l'aigua, realitzant estudis hidrogeològics, plans de gestió, plans directors, etc... Oferint recolzament per a la realtizació de treballs de camp i aportant eines metodològiques solvents i innovadores. 

Hidrogeologia en Enginyeria Civil

Tenim una àmplia experiència en hidrogeologia d'obra civil subterrània, acumulada en grans obres espanyoles, com l'estació de l'AVE a Girona, Montmeló o Alacant, així com altres trams subterranis, ferroviaris o de carreteres, i en obres hidràuliques emblemàtiques com el desviament del riu Llobregat.

Modelització hidrogeològica

Construïm models matemàtics per a la resolució de problemes hidrogelògics de qualsevol tipus, com models de gestió de conca, models d'abatiment de nivells per a obra o mineria o models de transport de contaminants.

Captacions i abastament

Realitzem estudis d'avaluació de recursos i projectes d'emplaçament i construcció de noves captacions.

Avaluem el límit d'explotació i sostenibilitat de cabals de pous mitjançant aforaments i assaigs de bombament, i l'afecció entre captacions amb assaigs d'interferència.  

Agricultura

Treballem amb l'administració agrària valorant balanços de nitrat, impactes de transformacions territorials a regadiu, etc... També recolzem a corporacions privades a localitzar nous recursos d'aigua subterrània i a planificar una gestió eficient dels recursos.

Zones humides

Donem soport tècnic a la gestió d'humedals, realitzant investigacions, estudis i seguiments de qualitat de l'aigua i de la dinàmica hidrogeològica que ho condiciona.

Participem en projectes d'enginyeria ambiental que contemplen la creació de nous humedals amb aflorament d'aigües subterrànies.

Cartografia i SIG

Participem en la elaboració dels mapes hidrogeològics a escala 1:25000 que realitza l'Institut Geològic de Cataluña, i realitzem tambié altres mapes temàtics amb base SIG, com mapes de vulnerabilitat a la contaminació o mapes de recàrrega. 

Avaluació ambiental

Realitzem aportacions a estudis d'impacte ambiental i d'evaluació ambiental en aquells casos en general en els que l'aigua subterrània és un factor ambiental a tenir en compte.

 

Energies renovables (Geotèrmia)

Realitzem estudis per a l'aprofitament energètic intensiu de l'energia Geotèrmica de baixa i molt baixa entalpia, avaluant la viabilitat i la sostenibilitat dels disenys proposats.